Tekninen hakukoneoptimointi: Mitä se on ja miten se toimii?

Tekninen hakukoneoptimointi on verkkosivuston teknisen toimivuuden varmistamista hakukoneille. Tämä tarkoittaa, että verkkosivuston tekniset ominaisuudet on optimoitu siten, että hakukoneet pystyvät helposti löytämään ja indeksoimaan sivuston sisällön.

Teknisen SEO perusteisiin kuuluu sivuston nopeus, responsiivisuus, turvallisuus ja sisällön laatu. Sivuston nopeus on tärkeä, sillä nopeammat sivut latautuvat nopeammin ja tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen. Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että sivusto toimii hyvin kaikilla laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. Turvallisuus on tärkeää, sillä hakukoneet suosivat turvallisia sivustoja ja käyttäjät luottavat turvallisiin sivustoihin. Sisällön laatu on tärkeää, sillä hakukoneet arvostavat korkealaatuista sisältöä ja käyttäjät viihtyvät sivustolla pidempään.

Teknisen SEO perusteisiin kuuluu myös sivuston rakenne ja navigointi. Sivuston rakenne on tärkeä, sillä se auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston hierarkiaa ja sisältöä. Navigointi on tärkeää, sillä se auttaa käyttäjiä löytämään haluamansa sisällön helposti.

Yksi teknisen SEO tärkeimmistä osa-alueista on sivuston hakukoneystävällisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston sisältö on järjestetty loogisesti ja hakukoneet pystyvät helposti löytämään sivuston sisällön. Hakukoneystävällisyys voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä otsikoita, kuvien alt-tekstejä ja meta-tietoja.

Kaiken kaikkiaan tekninen hakukoneoptimointi on tärkeä osa verkkosivuston menestystä hakukoneissa. Teknisen SEO perusteiden ymmärtäminen auttaa optimoimaan verkkosivuston tekniset ominaisuudet paremman näkyvyyden saavuttamiseksi hakukoneissa.

Verkkosivuston Nopeus

Verkkosivuston nopeus on yksi tärkeimmistä tekijöistä teknisessä hakukoneoptimoinnissa. Nopea sivusto tarjoaa paremman käyttökokemuksen kävijöille ja hakukoneet arvostavat nopeita sivustoja, mikä voi parantaa sivuston sijoitusta hakutuloksissa.

Latausaikojen Analysointi

Sivuston nopeuden analysointi on tärkeä ensimmäinen askel nopeuden parantamisessa. On olemassa monia työkaluja, kuten Google PageSpeed Insights ja GTmetrix, jotka auttavat analysoimaan sivuston latausaikoja ja antavat vinkkejä nopeuden parantamiseksi.

Latausaikojen analysoinnin tuloksista voi löytyä monia tekijöitä, jotka hidastavat sivuston latautumista. Näitä voivat olla esimerkiksi suuret kuvat, huonosti optimoidut CSS- ja JavaScript-tiedostot tai huonosti konfiguroitu palvelin.

Suorituskyvyn Parantaminen

Kun sivuston latausaikojen analysointi on tehty, on aika ryhtyä toimiin suorituskyvyn parantamiseksi. Tässä joitakin vinkkejä:

  • Käytä kuvia oikein: Kuvat ovat usein sivuston suurin latausaikaa hidastava tekijä. Käytä oikean kokoisia kuvia ja optimoi ne ennen sivustolle lisäämistä.
  • Optimoi CSS- ja JavaScript-tiedostot: Huonosti optimoidut CSS- ja JavaScript-tiedostot voivat hidastaa sivuston latautumista merkittävästi. Käytä minifioituja versioita tiedostoista ja yhdistä ne yhdeksi tiedostoksi.
  • Käytä sisältöä jakavaa verkkopalvelinta: Jos sivustolla on paljon staattista sisältöä, kuten kuvia tai videota, kannattaa harkita sisältöä jakavan verkkopalvelimen käyttöä. Tämä voi nopeuttaa sivuston latautumista huomattavasti.

Responsiivinen Suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu on tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia. Se tarkoittaa verkkosivuston suunnittelua ja kehittämistä siten, että se näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti kaikilla laitteilla, kuten tietokoneilla, tableteilla ja matkapuhelimilla.

Responsiivisessa suunnittelussa käytetään usein fluid grid -järjestelmää, joka mahdollistaa sivuston sisällön skaalautumisen eri näyttökokoja varten. Tämä tarkoittaa sitä, että sivusto näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti niin suurilla kuin pienilläkin näytöillä.

Responsiivisessa suunnittelussa käytetään myös muita tekniikoita, kuten joustavia kuvia ja fontteja, jotka skaalautuvat automaattisesti näytön koon mukaan. Tämä varmistaa sen, että sivusto näyttää aina hyvältä ja on helppo lukea, oli käyttäjä sitten millä tahansa laitteella.

Responsiivinen suunnittelu on tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia, koska se parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja laskee sivuston hylkäysprosenttia. Google on myös ilmoittanut, että responsiivinen suunnittelu vaikuttaa sivuston sijoitukseen hakutuloksissa, joten se on tärkeä tekijä myös hakukoneoptimoinnin kannalta.

Sivuston Hierarkia

Sivustokartat

Sivustokartta on tärkeä osa sivuston hierarkiaa. Se on kartta, joka kuvaa sivuston rakennetta ja mahdollistaa käyttäjän navigoinnin sivustolla. Sivustokartan avulla käyttäjä voi löytää helposti haluamansa sisällön ja sivut.

Sivustokartan tulee olla selkeä ja helppolukuinen. Se ei saa olla liian monimutkainen, sillä silloin käyttäjä voi hämmentyä ja jättää sivuston kokonaan. Hyvä sivustokartta sisältää kaikki sivuston tärkeimmät osat ja sivut.

URL-Rakenteen Optimointi

URL-rakenne on tärkeä osa sivuston hierarkiaa ja hakukoneoptimointia. Hyvä URL-rakenne on selkeä ja kuvaava. Se auttaa käyttäjiä navigoimaan sivustolla ja hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä.

Tärkeää on myös, että URL-rakenne on staattinen, eikä sisällä dynaamisia parametreja. Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä paremmin ja parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä.

Hyvä URL-rakenne on myös lyhyt ja ytimekäs. Se sisältää vain tarvittavat avainsanat ja kuvaa selkeästi sivun sisältöä. Pitkät ja monimutkaiset URL-osoitteet voivat hankaloittaa käyttäjän navigointia sivustolla ja vaikuttaa negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen.

Meta-Tiedot

Meta-tiedot ovat tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia. Ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä ja parantavat sen löydettävyyttä. Tässä osiossa käsitellään kahta tärkeää meta-tietoa: meta-kuvauksia ja otsikko-tägiä.

Meta-Kuvaukset

Meta-kuvaukset ovat lyhyitä kuvauksia sivuston sisällöstä, jotka näkyvät hakutuloksissa. Ne auttavat käyttäjiä arvioimaan, onko kyseinen sivusto relevantti heidän hakulleen. Meta-kuvauksia tulisi käyttää jokaisella sivulla, ja niiden tulisi olla selkeitä ja informatiivisia.

Hyvä meta-kuvaus sisältää avainsanoja, jotka liittyvät sivun sisältöön. Se auttaa hakukoneita ymmärtämään sivun aiheen ja parantaa sen löydettävyyttä hakutuloksissa. Meta-kuvauksen tulisi olla noin 150-160 merkkiä pitkä.

Otsikko-Tägit

Otsikko-tägit ovat HTML-elementtejä, jotka määrittävät sivun otsikot. Ne ovat tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivun sisältöä ja arvioimaan sen tärkeyttä.

Sivulla tulisi olla vain yksi H1-tägi, joka kertoo sivun pääotsikon. H2-tägit ovat alaotsikoita, jotka jakavat sivun sisällön eri osiin. H3-tägit ovat vielä pienempiä alaotsikoita, jotka voivat auttaa lukijoita navigoimaan sivulla.

Otsikko-tägit tulisi valita huolella ja ne tulisi sisältää avainsanoja, jotka liittyvät sivun sisältöön. Ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sivun aiheen ja parantavat sen löydettävyyttä hakutuloksissa.

Käytettävyys ja Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita hakukoneet arvioivat sivustojen sijoittelussa. Tekninen hakukoneoptimointi parantaa verkkosivun latausnopeutta, navigointia ja sisältöä, mikä lisää mahdollisuuksia saada asiakas palaamaan sivuille takaisin. Sivuston käytettävyys on myös tärkeä tekijä, joka vaikuttaa sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Käyttäjäkokemus on tärkeä myös siksi, että se vaikuttaa suoraan sivuston kävijämääriin ja sitoutumiseen. Huono käyttäjäkokemus voi johtaa sivuston hylkäämiseen ja vähentyneisiin kävijämääriin. Siksi sivuston käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen parantaminen on tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia.

Sivuston käytettävyyttä voidaan parantaa monin eri tavoin. Esimerkiksi sivuston navigointi tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen. Sivun latausnopeus ja responsiivisuus ovat myös tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. Sivuston sisällön tulee myös olla selkeästi esitetty ja helposti luettavissa.

Käyttäjäkokemusta voidaan parantaa myös visuaalisilla elementeillä. Sivuston ulkoasu ja graafinen ilme voivat vaikuttaa käyttäjän mielikuvaan sivustosta ja sitoutumiseen. Sivuston visuaalinen ilme tulee olla selkeä ja yhtenäinen, jotta käyttäjä pystyy helposti hahmottamaan sivuston rakenteen ja sisällön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat tärkeitä tekijöitä teknisessä hakukoneoptimoinnissa. Huolellinen sivuston suunnittelu ja toteutus voivat parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta, mikä voi johtaa lisääntyneisiin kävijämääriin ja sitoutumiseen.

Sisäinen Linkitys

Sisäinen linkitys on tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia. Se tarkoittaa sivuston sisäisten linkkien käyttöä, jotta kävijät ja hakukoneet voivat helposti navigoida sivustolla. Sisäiset linkit ovat myös tärkeitä, koska ne ohjaavat kävijöitä tärkeimmille sivuille ja auttavat levittämään linkkimehua sivuston ympäri.

Hyvä sisäinen linkitys luo sivustolle toimivan rakenteen. Se auttaa kävijöitä löytämään tarvitsemansa tiedot nopeasti ja helposti. Sisäiset linkit voivat myös auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston hierarkiaa ja sisältöä.

Sisäinen linkitys on helppo ja ilmaista, mutta valitettavan usein sitä ei hyödynnetä tarpeeksi. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota sisäiseen linkitykseen ja varmistaa, että sivustolla on selkeä ja toimiva navigaatio.

Alla on muutamia vinkkejä hyvän sisäisen linkityksen luomiseen:

  • Käytä selkeitä ankkuritekstejä, jotka kuvaavat linkin kohdesivun sisältöä.
  • Vältä liian pitkiä linkkitekstejä, jotka voivat häiritä sivuston käyttäjäkokemusta.
  • Käytä hierarkista linkitystä, jotta kävijät voivat helposti navigoida sivuston eri osien välillä.
  • Varmista, että kaikki tärkeimmät sivut ovat linkitetty toisiinsa.
  • Käytä sisäisiä linkkejä myös vanhoihin artikkeleihin ja sivuihin, jotta ne pysyvät relevantteina ja auttavat levittämään linkkimehua sivuston ympäri.

Robots.txt-tiedoston Käyttö

Robots.txt-tiedosto on tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia, joka auttaa hallitsemaan, miten hakukoneiden robotit käsittelevät ja indeksoivat verkkosivustoa. Tämä tekstitiedosto määrittelee, mitkä sivut tai osat sivustosta hakukoneiden robotit voivat indeksoida ja mitkä eivät.

Yleensä robots.txt-tiedostoa käytetään sulkemaan pois sivuston osia, jotka eivät ole tärkeitä hakukoneiden kannalta tai joissa ei ole mitään indeksoitavaa sisältöä. Esimerkkejä tällaisista osista ovat testialustat, kehityssivut ja sivut, joilla ei ole mitään arvoa käyttäjille.

Robots.txt-tiedoston käyttö on kuitenkin tärkeää tehdä oikein, jotta sivuston tärkeät osat eivät jää huomiotta. Siksi on tärkeää varmistaa, että tiedosto on asennettu oikein ja että se sisältää vain ne sivut tai osat sivustosta, jotka haluat sulkea pois hakukoneiden indeksoinnilta.

Alla on esimerkki robots.txt-tiedoston käytöstä:

User-agent: *
Disallow: /testialusta/
Disallow: /kehitys/
Disallow: /sivu-jolla-ei-ole-arvoa/

Tässä esimerkissä kaikki hakukoneiden robotit on estetty indeksoimasta sivuston testialustaa, kehityssivuja ja sivua, jolla ei ole mitään arvoa käyttäjille. Käyttämällä robots.txt-tiedostoa oikein voit parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä ja varmistaa, että tärkeät sivut ovat helposti löydettävissä hakukoneiden kautta.

HTTPS ja Tietoturva

Tekninen hakukoneoptimointi sisältää myös sivuston tietoturvan parantamisen. Tämä on erityisen tärkeää, sillä hakukoneet arvostavat sivustoja, jotka ovat turvallisia ja luotettavia.

Yksi tapa parantaa sivuston tietoturvaa on käyttää HTTPS-protokollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston tiedonsiirto on salattua ja suojattua. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun sivustolla käsitellään henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttitietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Lisäksi hakukoneet arvostavat sivustoja, jotka ovat suojattuja haittaohjelmilta ja muilta tietoturvariskeiltä. Siksi on tärkeää varmistaa, että sivustolla on ajan tasalla oleva tietoturvaohjelmisto ja että kaikki ohjelmistopäivitykset on tehty mahdollisimman nopeasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että HTTPS-protokollan käyttö ja sivuston tietoturvan parantaminen ovat tärkeitä osia teknistä hakukoneoptimointia. Ne eivät vain paranna sivuston turvallisuutta, vaan myös auttavat sivustoa saavuttamaan paremman sijoituksen hakutuloksissa.

Mobiiliystävällisyys

Mobiiliystävällisyys on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä yhä useammat käyttäjät käyttävät älypuhelimia ja tabletteja selatessaan verkkosivuja. Google arvostaa mobiiliystävällisiä sivustoja ja rankkaa ne korkeammalle hakutuloksissa.

Sivuston mobiiliystävällisyys tarkoittaa sitä, että sivusto on helppokäyttöinen erilaisilla laitteilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sivuston sisältö näkyy selkeästi pienilläkin näytöillä ja että sivuston navigointi on helppoa.

Mobiiliystävällisyys on myös osa sivuston käyttäjäystävällisyyttä. Sivuston käyttäjäystävällisyys on tärkeä tekijä, sillä käyttäjät viihtyvät pidempään sivustolla, joka on helppokäyttöinen ja jossa he löytävät etsimänsä tiedot nopeasti.

Mobiiliystävällisyyden varmistamiseksi suositellaan sivuston testaamista Google Mobiilitestillä. Testi kertoo, onko sivusto mobiiliystävällinen vai ei. Jos testi paljastaa ongelmia, ne kannattaa korjata mahdollisimman pian.

Alla on taulukko, joka esittelee joitakin mobiiliystävällisyyden tärkeitä tekijöitä:

Mobiiliystävällisyyden tekijäKuvaus
Sivuston nopeusSivuston tulee latautua nopeasti mobiililaitteilla
Sivuston rakenneSivuston rakenne tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen
URL-osoitteiden rakenneURL-osoitteiden tulee olla selkeitä ja helposti luettavia
SisältöSivuston sisällön tulee olla helppolukuista ja selkeää
KuvatKuvien tulee olla optimoituja ja latautua nopeasti
NavigointiNavigoinnin tulee olla helppoa ja selkeää
LomakkeetLomakkeiden tulee olla helppokäyttöisiä mobiililaitteilla

Huolehtimalla mobiiliystävällisyydestä sivuston käyttäjät voivat nauttia paremmasta käyttökokemuksesta ja sivusto voi saavuttaa paremman sijoituksen hakutuloksissa.

Kuvien Optimointi

Kuvien hakukoneoptimointi on tärkeä osa teknistä hakukoneoptimointia. Kuvien optimointi auttaa hakukoneita ymmärtämään kuvan sisällön ja parantaa siten sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa. Alla on muutamia vinkkejä kuvien optimointiin:

Anna kuvalle kuvaava tiedostonimi

Kuvan tiedostonimi kannattaa nimetä mahdollisimman kuvaavasti, jotta hakukoneet ymmärtävät, mistä kuvassa on kyse. Esimerkiksi ”punainen-pyörä.jpg” on parempi nimi kuin ”IMG_1234.jpg”.

Käytä alt-tekstiä

Alt-teksti kuvaa kuvan sisällön lyhyesti ja selkeästi. Se auttaa hakukoneita ymmärtämään kuvan sisällön ja parantaa siten sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa. Alt-teksti kannattaa kirjoittaa mahdollisimman kuvaavasti ja käyttää siinä myös tärkeitä avainsanoja.

Pakkaa kuvatiedostot

Kuvatiedostojen koon pienentäminen nopeuttaa sivuston latautumista ja parantaa käyttäjäkokemusta. Kuvat kannattaa siis pakata mahdollisimman pienikokoisiksi ilman, että niiden laatu kärsii.

Näiden vinkkien avulla voit optimoida kuvat sivustollasi ja parantaa siten sivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa.

Kansainvälinen SEO

Kun yritys pyrkii laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille, on tärkeää huomioida myös hakukoneoptimoinnin (SEO) kansainväliset näkökulmat. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen verkkosivuston tulee olla optimoitu niin, että se näkyy mahdollisimman hyvin myös ulkomaisille hakukoneille.

Hreflang-Attribuutin Käyttö

Hreflang-attribuutin käyttö on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa, että verkkosivusto näkyy oikeille kohdeyleisöille. Tämä attribuutti kertoo hakukoneille, millä kielillä ja millä alueilla sisältö on tarkoitettu. Näin hakukoneet osaavat tarjota oikean kielistä ja alueellista sisältöä käyttäjille.

Maakohtaisen Sisällön Optimointi

Maakohtaisen sisällön optimointi on myös tärkeä osa kansainvälistä hakukoneoptimointia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivuston sisältö tulee optimoida niin, että se vastaa kohdeyleisön tarpeita ja odotuksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi eri kieliversioiden luomista tai eri alueiden kulttuurien huomioimista sisällössä.

Kansainvälisen hakukoneoptimoinnin huomioiminen on siis tärkeää, kun yritys pyrkii laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Hreflang-attribuutin käyttö ja maakohtaisen sisällön optimointi ovat tärkeitä keinoja varmistaa, että verkkosivusto näkyy oikeille kohdeyleisöille ja vastaa heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.

Lokalisaatio ja Kieliversiot

Tekninen hakukoneoptimointi on tärkeä osa sivuston hakukonenäkyvyyden parantamista. Monikielisen sivuston hakukoneoptimointi vaatii kuitenkin erityistä huomiota, jotta sivusto saadaan näkymään oikeilla hakutulossivuilla ja oikeilla kielillä.

Kieliversioiden lisääminen sivustolle on tärkeää, kun halutaan tavoittaa eri kieliryhmät. Hakukoneet arvostavat monikielistä sisältöä, joten sivuston sisältöä kannattaa tarjota useilla kielillä. Tämä lisää myös sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja asiakaskokemusta.

Kieliversioiden lisääminen sivustolle vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua. Sivuston rakenne ja navigointi on suunniteltava siten, että käyttäjät löytävät helposti haluamansa kieliversion. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kielivalikon avulla, josta käyttäjä voi valita haluamansa kielen.

Lisäksi jokaiselle kieliversiolle on luotava oma URL-osoite, joka sisältää kyseisen kielen lyhenteen. Esimerkiksi suomenkielinen sivusto voisi olla osoitteessa www.esimerkkisivusto.fi/fi ja englanninkielinen sivusto osoitteessa www.esimerkkisivusto.fi/en.

Kieliversioiden lisääminen sivustolle vaatii myös sisällön kääntämistä eri kielille. Sisällön kääntämisessä on tärkeää huomioida kielten väliset erot ja kulttuuriset erot, jotta sisältö on relevanttia ja ymmärrettävää kohderyhmälle.

Lopuksi, kun kieliversiot on lisätty sivustolle, on tärkeää varmistaa, että kaikki kieliversiot ovat indeksoitavissa hakukoneissa. Sivuston XML-sivukarttaan tulee lisätä kaikki kieliversiot, jotta hakukoneet löytävät kaiken sisällön ja näyttävät sen oikeilla kielillä.

Structured Data ja Schema Markup

Structured Data (rakenneaineisto) ja Schema Markup ovat tärkeitä osa-alueita teknisessä hakukoneoptimoinnissa. Strukturoitu data on sivuston sisäinen merkintä, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään ja indeksoimaan sivustosi sisältöä paremmin. Kun lisäät strukturoitua dataa sivustosi HTML:ään, parannat yrityksesi sijoittumista hauissa ja samalla rikastat käyttäjän hakukokemusta.

Schema Markup on yksi tapa lisätä strukturoitua dataa sivustollesi. Schema Markup on koodia, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustosi sisältöä paremmin. Kun käytät Schema Markupia, voit auttaa hakukoneita tunnistamaan sivustosi eri osat, kuten yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero. Schema Markup voi myös auttaa hakukoneita ymmärtämään, millainen sivustosi on, esimerkiksi onko se blogi, verkkokauppa vai yrityssivusto.

Kun käytät Schema Markupia, voit myös hyödyntää rikastettuja hakutuloksia (rich snippets). Rikastetut hakutulokset ovat hakutuloksia, jotka sisältävät enemmän tietoa kuin tavalliset hakutulokset. Rikastetut hakutulokset voivat sisältää esimerkiksi yrityksen aukioloajat, arvostelut ja hinnat. Rikastetut hakutulokset voivat auttaa käyttäjiä löytämään tarvitsemansa tiedon nopeammin ja helpommin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että strukturoitu data ja Schema Markup ovat tärkeitä osa-alueita teknisessä hakukoneoptimoinnissa. Kun käytät strukturoitua dataa ja Schema Markupia, voit auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustosi sisältöä paremmin ja parantaa sivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa.